top of page

קורס טריפל

קורס טריפל נוצר במטרה לאפשר לכל הסטודנטים ללמוד בכל זמן ובכל מקום, ולהבטיח לכולם מעטפת תומכת ללמידה. הקורס מתקיים ב-3 ערוצים בו-זמנית: למידה פנים אל פנים בכיתה או בזום, למידה א-סינכרונית עצמאית ולמידה סינכרונית חברתית בקבוצות.

מעבר מקורס חד מימדי לקורס המתנהל ב-3 ערוצים:

למידה חברתית – קבוצות עמיתים

  • מעגלי עמיתים.ות שילמדו ביחד מרחוק

  • משימות שיתופיות ותוצרים משותפים

  • מפגשי מרצה-מנטור

למידה א-אסינכרונית

  • למידה פעילה עצמאית או בקבוצה

  • תכנון יחידות לימוד בעזרת כלי AI

  • כלים דיגיטליים להגברת מעורבות סטודנטים.ות בלמידה

  • הערכה מעצבת

למידה פיזית בכיתה

הרצאות ותרגולים, במתכונת שבה התקיים הקורס בשנה שעברה

מטרות:

1. מניעת פערים לימודיים – לא משאירים סטודנטים מאחור.

2. מתן תמיכה רגשית וליווי לסטודנטים בכל מעגלי הפגיעות. 

3. הגברת מוטיבציה ומעורבות בלמידה באמצעות למידה חברתית. 

המלצות לפעולה:

bottom of page