top of page

פותחים שנה ביחד | אירוע קיץ 2022

 
 

שבוע למידה במיקוד
למידה שיתופית ולומד עצמאי

פריזמה לומדת לשבוע הדרכה מעודכן.png

מבנה שבוע הלמידה

​מפגש פתיחה 

13.9 | 

הרצאות וסדנאות לבחירה בנושאים מגוונים 

19.9 - 13.9 | 

מיני האקתון
בניית פעילויות לקורסים לקראת שנת תשפ"ג

20.9 | 

 13.9 - 20.9  תכנית השבוע

מפגש פתיחה | 13.9

10:00 | פתיחה וברכות

            איריס וולף - מנהלת אגף בכיר להכשרה והתמחות

            ד"ר לילי רוסו - מנהלת אגף בכיר להכשרה והתמחות

            שרית כהן - ממונה על פדגוגיה חדשנית באגף הכשרה אקדמית

10:30  | למידה שיתופית ולומד עצמאי

            גדעון זיילר  - מנכ"ל מתודיקה

11:00  | יוצאים לדרך - איך ממשיכים?

תכנית השבוע  | 13.9 - 19.9

10:00 | פתיחה צוות פריזמה לומדת

10:10  | עבודה אישית ושיתופית בחדרי התייעצויות

12:30  | הצגת תוצרים 

13:00  | סיום 

מפגש סיום | 20.9

Anchor 1
bottom of page