top of page
גשר.jpg
גשר לקשר.jpg

לא משאירים אף סטודנט.ית מאחור

הפקת שבוע הלמידה

צוות פריזמה לומדת: 
דניאל רמתי, תמר שוורץ, דוידה פולק, שלמה זלביץ ושרה ויסברג

משרד החינוך - אגף הכשרה אקדמית
מתודיקה

תכנית פריזמה מכון מופ"ת
משרד הדיגיטל הלאומי ישראל דיגיטלית

bottom of page