top of page

על המיזם

businessman-connecting-modern-lightbulbs-with-connections (1).jpg

הוגי ומובילי מיזם "פריזמה לומדת":

ד"ר ארז פורת, ראש המחלקה ללימודי חינוך והוראה ומוביל דיגיטלי, המוסד האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצ"ו חיפה  

דניאל רמתי,  ראש מערך תקשוב פדגוגי, מוביל דיגיטלי, מכללת תלפיות לחינוך, חולון

תמר שוורץ, מובילה דיגיטלית, מכללה ירושלים, ירושלים 

 

הסיבות והנסיבות לפיתוח האתר

בעולם ההשכלה הגבוהה כיום, אין דרישה כללית מחייבת לעוסקים בהוראה לעבור תוכנית הכשרה מקצועית רשמית. בנוסף לא קיימת גם תכנית הכשרה לאומית. למוסדות להשכלה גבוהה יש את האוטונומיה להחליט האם בכלל להכשיר את העוסקים בהוראה ואיזו סוג הכשרה הם לספק להם.. בין המוסדות האקדמיים קיימים פערים והבדלים באיכות ההכשרה של מרצים, הנובעים ממגוון סיבות, כגון:חזון מכללתי ברור ומוגדר ששם דגש על איכות ההוראה של מרצים בדיגיטל, משאבים הנמצאים בידי כל מכללה (כספיים, כוח אדם), מידת שיתוף הפעולה של מרצים להתפתחות מקצועית, השכלה פדגוגית ראשונית,

השתתפות/אי-השתתפות בתכניות פורמליות כלל ארציות, מסגרות למידה קצרות טווח (ללא רצף והמשכיות), שילוב ליווי, משוב והדרכה מתמשכת אל תוך העשייה הפרקטית-התנסותית ועוד. מעבר לכך, פיתוח מקצועי המוצע למרצים בדרך של מפגשי הדרכה חד פעמיים, וובינרים, סדנאות, קורסים לא תמיד מבוסס על מיפוי צרכים והתאמה אישית לכל מרצה וגם לא תמיד נבחנת האפקטיביות, הקשר וההשפעה של ההכשרה על יעילות ההוראה הדיגיטלית , הלמידה הדיגיטלית של הסטודנטים במגוון היבטים שהממצאים משמשים גם כבסיס לקבלת החלטות לגבי תהליכי ההכשרה הנדרשים.  

 

אתר זה שואף להציב סטנדרטים אחידים בין כל המכללות המשתתפות בתכנית "פריזמה" לגבי פיתוח מקצועי מתמשך של סגל ההוראה בהיבטים של הוראה ולמידה דיגיטלית. כלל המכללות שואפות לאותה איכות הוראה וצרכי ההכשרה של הסגל להוראה ולמידה דיגיטלית בכלל המכללות זהים, ועל כן נדרש איגום משאבים משותפים וניתובם לפיתוח מקצועי כלל ארצי תוך מיצוי מיטבי ומירבי של המשאבים. המרצים המומחים בתחומם שיוצעו באתר למפגשי לימוד, ברובם יבחרו מסגל המכללות. 

 

תכנית ההכשרות באתר תוצע למרצים במגוון אפשרויות בחירה ודרכי הכשרה והתפתחות מקצועית ובמגוון נושאים כדי להתאימה לצרכי השטח לדוגמה: סדנאות, קורסים של 5-10-30 שעות, מפגשים חד פעמיים, הדרכה "מרחוק", הדרכה "מקרוב", הדרכות על כלים, הדרכות על פרקטיקות הוראה, הדרכות על פיתוח קורסים, הדרכות על דרכי הערכה ועוד. תהליך ההטמעה והיישום הפרקטי של הידע ייעשה תוך כדי ההכשרה ולא אחריה. לדוגמה: בכל סדנא המרצה המשתתף יצא עם תוצר/סביבה/תוכן/מערך שיעור/סילבוס/יחידת לימוד וכד' מוכנים שיאפשר לו להמשיך ולהשתמש בהם בהוראה. בנוסף, המרצים יגיעו לסדנאות עם אירועים ובעיות אותנטיות משדה ההוראה ויחלקו אותם עם עמיתיהם. במקרים אחרים לקבלת משוב שיתופי, יחלקו עם עמיתיהם העוסקים בנושא זהה את ההתקדמות או השינוי, הידע והתובנות שנצברו ויעלו שאלות לגבי המשך התהליך. התבונה הקולקטיבית המתבססת על עבודה מעשית של מרצים תגבש אידיאל של פרקטיקות מיטביות.

 

bottom of page